Opis Wydziału

W strukturze Wydziału działają dwa instytuty: Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii, w których na sześciu kierunkach: pedagogice, pedagogice wczesnoszkolnej, pracy socjalnej, pedagogice resocjalizacyjnej, logopedii i psychologii kształci się ponad 5 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich i podyplomowych.

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego został wyodrębniony w roku akademickim 1971/1972 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczo-Pedagogicznego ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, początkowo jako Wydział Pedagogiczny, a od 1996 roku pod obecną nazwą.

Wydział Pedagogiki i Psychologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie pedagogiki i psychologii oraz stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. Jest on największą pod względem liczby kształconych studentów jednostką organizacyjną Uniwersytetu, która czerpiąc z tradycji i dotychczasowego dorobku, dynamicznie się rozwija, poszerzając zakres prowadzonych prac badawczych oraz dostosowując ofertę kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju. Kierując się troską o dalszy dynamiczny rozwój Wydziału Pedagogiki i Psychologii określono jego misję oraz opracowano strategię rozwoju na lata 2012-2016. W ramach Strategii wytyczono cele strategiczne i operacyjne, których realizacja pozwoli na skuteczną realizację misji.

Cele strategiczne Wydziału są spójne ze strategią rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a jednocześnie uwzględniają specyfikę realizowanych na Wydziale studiów oraz prowadzonych badań. Władze Wydziału są odpowiedzialne za wypełnianie przez tą jednostkę przedstawionej misji oraz realizację strategii poprzez profesjonalne zarządzanie strategiczne. Wszyscy pracownicy Wydziału, a także studenci i absolwenci powinni aktywnie uczestniczyć w realizacji wyszczególnionych celów strategicznych i operacyjnych. Jest to niezbędny warunek dalszego dynamicznego rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Misją Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych i świadczenie usług dla podniesienia jakości życia jednostek oraz społeczeństwa naszego regionu i kraju.

Wydział realizuje swoją misję jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów i pracowników administracyjnych, poprzez dialog oparty o zasady humanizmu i demokracji, w duchu wolności badań naukowych oraz swobodnej dyskusji akademickiej.

Misja Wydziału spełnia się we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz