Harmonogram egzaminów dyplomowych i zasady przygotowania pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy dyplomowej

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 167b ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września  2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  (Dz.U. Nr 201, poz. 1188)

 

ustalam, co następuje:

1. Od roku akademickiego 2016/2017 student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do:

1) zarejestrowania pracy dyplomowej w dziekanacie/instytucie, nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu dyplomowego (załącznik nr 4);

2) wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

a) wersji elektronicznej pracy dyplomowej

[nazwa pliku będącego pracą dyplomową zawiera imię i nazwisko autora pracy oraz numer albumu. Załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy należy  wprowadzić do systemu APD  jako ponumerowane i spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)],

b) streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim albo w języku pracy i w języku polskim

c) słów kluczowych pracy dyplomowej w języku polskim albo w języku pracy i w języku polskim

  - nie później niż 14 dni  przed planowaną datą egzaminu;

3) złożenia 1 egzemplarza pracy dyplomowej w określonej przez wydział jednostce organizacyjnej (dziekanat lub sekretariat instytutu/katedry) w wersji z numerami kontrolnymi wydrukowanej z systemu APD  nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) złożenia oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych  z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni oraz, że wydrukowana wersja pracy dyplomowej jest identyczna z wprowadzoną do systemu APD wersją elektroniczną (Załącznik Nr 1);

  1. Student drukuje pracę dyplomową z systemu APD po akceptacji w tym systemie przez promotora.
  2. Strony pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD opatrzone są numerami kontrolnymi.
  3. Wersja drukowana pracy dyplomowej przeznaczona do akt osobowych studenta odpowiada następującym wymogom:

1)  wydruk dwustronny, strony w formacie A4 - trwale złączone ze sobą i zabezpieczone miękkimi okładkami ochronnymi.

2) oprócz zawartości merytorycznej wersja drukowana pracy dyplomowej zawiera:

a) stronę tytułową wypełnioną zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2;

b) streszczenie pracy w języku polskim albo w języku pracy i języku polskim – nie więcej niż 1000 znaków oraz słowa kluczowe w języku polskim albo w języku pracy i w języku polskim – maksymalnie 10 słów (Załącznik Nr 3).

c) oświadczenie, o którym mowa w 1 pkt 4)

5. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni może podjąć decyzję zobowiązującą studenta do złożenia dodatkowych egzemplarzy pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta.

Pełna treść zarządzenia Rektora dotycząca pracy dyplomowej: wzory wyglądu strony tytułowej, zapisu streszczenia pracy oraz oświadczenie przy składaniu pracy znajdują się w poniższych plikach.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz